Informacje ogólne

Cele i zakres
Czasopismo naukowe „Folia Turistica” (ISSN 0867-3888, e-ISSN 2353-5962), wydawane przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (Wydział Turystyki i Rekreacji), ukazuje się od 1990 roku. Należy więc do najstarszych periodyków w Polsce, których zakres tematyczny obejmuje studia nad turystyką wraz z towarzyszącymi jej zjawiskami społeczno-ekonomicznymi. Publikacje w FT posiadają darmowy i otwarty dostęp do wszystkich tekstów (free open access).

FT wydawana jest (od 2020 r.) jako półrocznik.

Publikowane w FT artykuły naukowe wpisują się w pola badawcze nauk humanistycznych oraz nauk społecznych, w tym między innymi antropologii kulturowej, filozofii, psychologii i socjologii, historii, geografii, a także prawa i ekonomii, nauk o zarządzaniu oraz marketingu. FT pozostaje też otwarta na prace interdyscyplinarne, których tezy – związane z turystyką – odnoszą się do zagadnień znajdujących się u styku wskazanych wyżej dziedzin i dyscyplin nauki. W FT publikowane są przede wszystkim prace referujące rezultaty badań empirycznych, jednak na łamach czasopisma prezentowane są także szczególnie wartościowe, oryginalne prace przeglądowe.

Ponadto, w FT publikowane są także recenzje polsko- i obcojęzycznych prac naukowych i dydaktycznych, podejmujących problematykę turystyczną z perspektywy podanych wyżej dziedzin i dyscyplin nauki. Wśród tych prac wymienić należy monografie i artykuły naukowe, podręczniki, a także raporty z badań, doktoraty, habilitacje itp.

Warto przy tym dodać, że spośród wszystkich opublikowanych w FT w danym roku prac naukowych, Rada Naukowa czasopisma dokonuje wyboru „artykułu roku". Informacja o tak wyróżnionej pracy jest podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Czasopisma, a jej Autor/Autorzy otrzymuje/otrzymują (w formie nagrody) bezpłatny dostęp do drukowanych wersji wszystkich numerów FT z kolejnego roku.

 

Kluczowi adresaci

Profil czasopisma sprawia, że jest ono adresowane głównie do przedstawicieli środowiska naukowego. Na łamach FT mogą oni, z jednej strony – jako autorzy – przedstawić i tym samym poddać ocenie Czytelników wyniki swoich badań, z drugiej zaś – jako Czytelnicy – poszerzyć swoją wiedzę na temat różnych aspektów turystyki oraz doskonalić swój warsztat badawczy (poprzez zapoznanie się z różnymi ujęciami i metodami badań).

Do grona kluczowych adresatów czasopisma zaliczyć należy także praktyków, którzy mogą występować zarówno w charakterze Autorów, jak i Czytelników. Ważną grupą Czytelników są także studenci wyższych uczelni – zwłaszcza realizujący studia na poziomie magisterskim oraz doktoranckim.

 

Współpraca

W ramach współpracy Index Copernicus International prowadzi również stronę internetową czasopisma "Folia Turistica", gdzie oprócz wszystkich informacji znajdują się teksty poszczególnych artykułów zapisane w odrębnych plikach PDF.