Wszyscy autorzy zobowiązani są do stosowania standardów etycznych opisanych w zakładce
Etyka Wydawnicza (wersja pdf).

 

Odpowiedzialność Autorska   

 • Wszyscy autorzy powinni byli wnieść znaczący wkład we wszystkie z następujących kwestii: (1) koncepcja i projekt badania, gromadzenie danych lub analiza i interpretacja danych; (2) projekt artykułu lub jego krytyczny przegląd pod względem zawartości intelektualnej; (3) ostateczne zatwierdzenie wersji do przesłania.
 • Zespół autorów oraz osoby nieobjęte powyższymi kryteriami powinny być wymienione, za ich zgodą, w Podziękowaniach, ze wskazaniem roli jaką odegrali w przeprowadzonych badaniach i w przygotowaniu artykułu do publikacji.
 • W przypadku prac przygotowanych przez więcej niż jednego autora, należy przedstawić wkład poszczególnych autorów w tworzenie pracy wskazując udział w: A – przygotowaniu projektu badania; B – gromadzeniu danych w celu podjętego badania; C – przeprowadzeniu analizy statystycznej; D – interpretacji wyników; E – przygotowaniu manuskryptu; F – przeglądzie literatury. Taka informacja powinna być podana w indeksie górnym przy podanym nazwisku autora.
 • Aby zapobiec nadużyciom w dziedzinie nauki (praktykom „ghostwriting”, „guest authorship”), Kolegium Redakcyjne wprowadziło odpowiednie procedury. „Ghostwriting” występuje, gdy ktoś miał znaczący wkład w artykule, ale nie została ujawniona o nim żadna informacja, jako o jednym ze współautorów, ani też nie został on wymieniony w podziękowaniach w artykule. “Guest authorship” występuje, gdy wkład wymienionego autora jest znikomy albo nawet nie istnieje, pomimo, że jego nazwisko figuruje w zespole autorów.
 • Do manuskryptów należy dołączyć kopie wszystkich zezwoleń na powielanie publikowanego wcześniej materiału oraz zgłoszenia dotyczące poufnych danych osobowych możliwych do zidentyfikowania osób. Autorzy odpowiedzialni są za wykonanie wszelkich opłat związanych z uzyskaniem tych zezwoleń.    

 

Polityka kontroli pod kątem plagiatu

Czasopismo stosuje politykę kontroli przesyłanych artykułów pod kątem plagiatu. Autorzy mogą przedłożyć do publikacji tylko swoje własne oryginalne artykuły, które nie były wcześniej publikowane ani w całości, ani w znaczącej części w żadnej innej pracy chronionej prawami autorskimi.

Autorzy gwarantują, że żaden artykuł złożony do przeglądu nie był w tym czasie przedłożony do publikacji w innym czasopiśmie, pracy zbiorowej itp.

Autorzy muszą wskazać (zacytować) publikacje, które zostały wykorzystane do tworzenia danego artykułu.

 

Oświadczenie o konflikcie interesów

W Umowie Wydawniczej Czasopisma autorzy proszeni są o ujawnienie i opisanie Wydawcy Czasopisma wszelkich konfliktów interesów (wszelkie powiązania finansowe czy osobiste z innymi osobami czy organizacjami, które mogłyby nieodpowiednio wpłynąć na ich pracę <stronniczość>), które wydawcy czy czytelnicy uznaliby za istotne dla prezentowanych badań czy innego materiału.

Redakcja będzie przechowywać te informacje w poufności, dopóki dokument nie będzie zaakceptowany do publikacji. Odpowiednia informacja zostanie opublikowana razem z artykułem.

Oświadczenie o Jawności Informacji Finansowych

W Umowie Wydawniczej Czasopisma autorzy proszeni są o wskazanie, kto zapewnił wsparcie finansowe na przeprowadzenie badań i/lub przygotowanie artykułu, oraz aby pokrótce opisać rolę potencjalnego sponsora/sponsorów w projekcie badania: gromadzeniu, analizie i interpretacji danych; pisaniu raportu; i w decyzji o przekazaniu artykułu do publikacji. Jeśli źródło/a finansowania nie miało żadnej roli w wyżej wymienionym zakresie, należy to stwierdzić.

Ważne jest, aby zebrać te dane przed złożeniem artykułu, ponieważ oświadczenie o jawności informacji finansowych nie może być już zmienione po złożeniu artykułu bez zgody redakcji Czasopisma. Jeśli manuskrypt będzie opublikowany, oświadczenie pojawi się w artykule w odpowiedniej sekcji.

Polityka praw autorskich i archiwizacja własna

Autorzy zachowują prawa autorskie i prawa do publikacji bez ograniczeń oraz przyznają Czasopismu prawo do pierwszej publikacji.

Jeśli autor/autorzy składają swój dokument do publikacji do czasopisma "Folia Turistica", zgadzają się tym samym na przypisanie do swojej pracy licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-SA 4.0) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) (Ryc. 1). Zgodnie z tą licencją Otwartego Dostępu (ang. Open Access license), autor/autorzy zgadzają się, że każdy może ponownie wykorzystać artykuł w całości lub częściowo w dowolnym celu, bez żadnych opłat. Każdy może powielać, rozpowszechniać lub ponownie użyć treść artykułu, pod warunkiem, że właściwie zacytuje autora i oryginalne źródło. Umożliwia to swobodę ponownego wykorzystania materiału i zapewnia, że można bez ograniczeń wykorzystywać treść "Folia Turistica" na potrzeby badań naukowych.

Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu Budapeszteńskiej Inicjatywy Otwartego Dostępu (ang. Budapest Open Access Initiative (BOAI)).

Autorzy do zgłaszanego artykułu powinni dołączyć UMOWĘ WYDAWNICZĄ CZASOPISMA podpisaną przez wszystkich autorów w sekcji Oświadczenia Autorów na formularzu zgłoszenia.

Pełne teksty artykułów w czasopiśmie są swobodnie dostępne na stronie internetowej czasopisma i archiwizowane w bazie danych Biblioteki Narodowej i globalnej bazie czasopism naukowych ICI World of Journals.

Autor może zarchiwizować wersję wstępną i wersję ostateczną publikacji albo wersję wydawcy.

 

 

Ryc. 1. Licencja CC BY-SA 4.0.

Wprowadzone do systemu dane osobowe oraz adresy e-mail będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma. Członkowie redakcji respektują zasadę poufności, co oznacza, że nie ujawniają osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat autorów, recenzentów. Osobami upoważnionymi do posiadania ww. informacji są: redaktorzy oraz Wydawca.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Autora/Autorów i Recenzentów

Na podstawie art. 13 (lub/i) 14Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r. – dalej: RODO lub Rozporządzenie), informujemy, że:

I. Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Danych Osobowych Autora/Autorów/Recenzentów jest

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
ul. Al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków (strona www)
0048 12 6831013
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w zdaniu pierwszym.

II. Inspektor Ochrony Danych:

Autor/Autorzy/Recenzenci mogą skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (mgr Mirosław Wawrzyniec, www) w sprawach dotyczących: przetwarzania danych osobowych, korzystania z praw dotyczących przetwarzania danych osobowych, pisząc na adres elektroniczny Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub adres Administratora Danych, wskazany w pkt I.

III. Cele przetwarzania danych osobowych:

Uczelnia przetwarza dane osobowe w celu przygotowania i realizacji umowy wydawniczej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia (UE), a w szczególności:

 • reakcji na informacje przesłane do Wydawnictwa z wykorzystaniem formularza kontaktowego/e-maila,

 • realizacji procesu wydawniczego związanego z opublikowaniem dzieła Autora/Autorów,

 • opublikowania imienia, nazwiska, stopnia lub tytułu naukowego oraz afiliacji Autora/Autorów,

 • udostępniania danych innym podmiotom związanym z procesem wydawniczym, do baz danych i innych portali informacyjnych, promocyjnych, naukowych,

 • wysyłki autorskich numerów drukowanych dzieła.

IV. Odbiorcy danych osobowych:

Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania.

V. Okres przechowywania danych osobowych Autora/Autorów/Recenzentów:

Dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia (UE), tj. będą przetwarzane maksymalnie przez okres 50 lat licząc od daty podpisania umowy.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Autor/Autorzy/Recenzenci mają prawo do:

 • dostępu do swoich danych (informacji o przetwarzanych przez Administratora Danych), w tym uzyskania kopii danych. Prawo będzie realizowane w zakresie technicznie i prawnie możliwym,

 • sprostowania (poprawiania danych, gdy są niezgodne z stanem rzeczywistym),

 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych prawem.

Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

VII. Instytucja nadzorcza w zakresie danych osobowych:

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Autor/Autorzy, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, ma prawo wniesienia skargi do ww. organu nadzorczego.

INFORMACJE OGÓLNE

Redakcja przyjmuje artykuły spełniające cele oraz zakres funkcjonowania Czasopisma. Artykuły mogą być przygotowane w języku polskim lub angielskim. Jeśli artykuł zgłaszany jest w języku polskim, należy przetłumaczyć na język angielski następujące elementy: tytuł, przynależność do instytucji, do której/których praca powinna być przypisana (afiliacja(e)), słowa kluczowe, abstrakt, tytuły tabel i rycin, legendę danych liczbowych, rycin, zdjęć i tabel.

Wydawca Czasopisma nie pobiera żadnych opłat za złożenie artykułu do Czasopisma, ani też za przygotowanie artykułu do publikacji.

Aby złożyć manuskrypt, należy przesłać go razem z formularzem dla autorów na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Autor otrzyma e-mail potwierdzający zgłoszenie. Nie ma potrzeby korespondencji w wersji papierowej.

Zawartość manuskryptu – strona tytułowa, abstrakt, tekst artykułu oraz referencje powinny być przekazane w jednym pliku tekstowym. Tabele, dane liczbowe, ryciny i zdjęcia powinny być dołączone w formie umożliwiającej edycję jako oddzielne pliki w formacie JPG, TIFF lub PDF.

 

PRZYGOTOWANIE MANUSKRYPTU

Szczegółowy opis znajduje się w "Instrukcji dla autorów artykułów" oraz w "Instrukcji dla autorów recenzji i polemik naukowych".

 

LISTA KONTROLNA DO PRZYGOTOWANIA ZŁOŻENIA PRACY

Po przygotowaniu manuskryptu, zgodnie z powyższymi instrukcjami, proszę przesłać go - wraz z wszystkimi podanymi niżej załącznikami - na adres redakcji Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

 • Plik tekstowy przesyłanego Manuskryptu 
 • Formularz autorski (dokument w formacie Word),
 • Ryciny i Tabele (jako osobne pliki),
 • Umowę Wydawniczą Czasopisma (podpisaną przez wszystkich Autorów),
 • jeśli stosowne, List Przewodni,
 • jeśli stosowne, można również załączyć dokument z Dodatkowym Materiałem Online,
 • jeśli stosowne, wszystkie uzyskane niezbędne zezwolenia (jak opisano powyżej);
 • jeśli stosowne, Podziękowania.

Procedura publikacyjna - poniżej prezentujemy procedurę jaką przechodzi zgłoszona praca od nadesłania do publikacji

 

 

System kontroli jakości - procedura recenzji

 • Wszystkie zgłoszone manuskrypty są początkowo przeglądane przez redaktorów, a autor (wskazany do korespondencji) informowany jest tak szybko, jak tylko to możliwe o tym, czy artykuł może być przetwarzany do publikacji. Redaktorzy mogą poprosić o dodatkowe wyjaśnienia i zmiany. Proces recenzji nie rozpocznie się, dopóki autorzy nie spełnią wszystkich wymagań dotyczących złożenia pracy. Manuskrypty z niedostatecznym priorytetem do opublikowania są niezwłocznie odrzucane. Inne manuskrypty są wysyłane do co najmniej dwóch niezależnych recenzentów, ekspertów w danej dziedzinie (patrz: LISTA RECENZENTÓW)
 • Autorzy pracy nie są znani recenzentom, a recenzenci też pozostają nieznani dla autorów. Recenzja przedstawiana jest w formie pisemnej ze wskazaniem co do przyjęcia do publikacji lub nie oraz zawarciem wszelkich sugestii dotyczących możliwych poprawek czy zmian w pracy. Kryteria przyjęcia do publikacji są wskazane na formularzu oceny (patrz: FORMULARZ OCENY). W przypadku sprzecznych opinii redakcja przesyła artykuł do oceny przez dodatkowych recenzentów.
 • Autor pracy zostanie poinformowany o opiniach i komentarzach recenzentów, jak również o wszelkich sugestiach i komentarzach ze strony redaktorów, dotyczących przygotowania do publikacji. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych zmian, poprawiona wersja będzie wysłana do redakcji. Autorzy powinni dołączyć list przewodni wskazując, które zmiany zostały i/czy zostały (nie zostały) naniesione. Jeśli autorzy nie zastosują się do sugerowanych zaleceń, wymagane jest stosowne wyjaśnienie.
 • Artykuły zaakceptowane do publikacji są poddawane procesowi redagowania. Rodzimi użytkownicy danego języka proszeni są o zasugerowanie możliwych ulepszeń językowych. Po zredagowaniu, jeśli wprowadzono jakieś istotne zmiany, do odpowiedniego wskazanego autora pocztą elektroniczną wysyłane są do zatwierdzenia zmienione wersje PDF.
 • Dokument pojawia się online wkrótce po uzyskaniu ostatecznej wersji PDF w sekcji „przed drukiem” (ahead of print). W wersji drukowanej, zazwyczaj artykuły pojawiają się w kolejności daty akceptacji. Wyjątki stanowią dokumenty o szczególnym znaczeniu naukowym, oraz manuskrypty, które w pełni spełniają wymogi redakcyjne podane w instrukcji dla autorów i wymagają tylko niewielkich zmian.
 1. Redakcja przyjmuje do publikacji wyłącznie oryginalne recenzje polsko- i obcojęzycznych książek, monografii, artykułów naukowych oraz podręczników, a także innego typu prac naukowych i dydaktycznych takich jak raporty z badań, doktoraty, habilitacje itp.
 2. Publikowane będą recenzje prac podejmujących zagadnienia z zakresu teorii turystyki, a także prac podejmujących problematykę turystyczną z perspektywy antropologii kulturowej, filozofii, socjologii, geografii, prawa, psychologii, historii, ekonomii, nauk o zarządzaniu, marketingu oraz innych dziedzin i dyscyplin nauki.
 3. Autorzy zachowują prawa autorskie i prawa do publikacji bez ograniczeń oraz przyznają Czasopismu prawo do pierwszej publikacji.Jeśli autor/autorzy składają swój dokument do publikacji do czasopisma "Folia Turistica", zgadzają się tym samym na przypisanie do swojej pracy licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-SA 4.0) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) (Ryc. 1). Zgodnie z tą licencją Otwartego Dostępu (ang. Open Access license), autor/autorzy zgadzają się, że każdy może ponownie wykorzystać artykuł w całości lub częściowo w dowolnym celu, bez żadnych opłat. Każdy może powielać, rozpowszechniać lub ponownie użyć treść artykułu, pod warunkiem, że właściwie zacytuje autora i oryginalne źródło. Umożliwia to swobodę ponownego wykorzystania materiału i zapewnia, że można bez ograniczeń wykorzystywać treść "Folia Turistica" na potrzeby badań naukowych.
  Tekst pracy powinien być przygotowany zgodnie z zasadami opisanymi w Instrukcji dla autorów przygotowujących recenzje i polemiki naukowe. W przeciwnym wypadku, zostanie on odesłany Autorowi/Autorom do poprawy.
 4. Tekst recenzji powinien zostać przesłany drogą elektroniczną na adres Redakcji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 5. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tekście nadesłanych recenzji, wynikających z adiustacji stylistycznej.
 6. Autor recenzji otrzymuje nieodpłatnie elektroniczną wersję tego numeru Czasopisma, w którym ukazała się jego recenzja.